Ender Webdesign, gevestigd aan Prunuslaan 12 3723WB te Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.enderwebdesign.nl, info@enderwebdesign.nl, Prunuslaan 12 3723WB Bilthoven, 06 15 35 26 70

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Ender Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enderwebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ender Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Ender Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De verwerking van de hiervoor genoemde doelen is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Ender Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ender Webdesign) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ender Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zoals omschreven in artikel 1 van deze privacyverklaring): zolang het contract loopt.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Ender Webdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ender Webdesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ender Webdesign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ender Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@enderwebdesign.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ender Webdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Je bent verplicht de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 1 van deze privacyverklaring te delen met Ender Webdesign. Indien je deze gegevens niet wenst te delen met Ender Webdesign, kunnen wij geen overeenkomst aangaan.
Bij het versturen van het contactformulier op www.enderwebdesign.nl/contact moet de invuller akkoord met het privacy beleid, anders kan het bericht niet verstuurd worden. Het is verplicht om uw naam, emailadres en een bericht in te vullen. Ender Webdesign gebruikt uw naam en emailadres om te reageren op uw bericht en voor eventuele verdere communicatie met betrekking (tot de aanvraag van) de opdracht door invuller. Uw emailadres wordt uitdrukkelijk niet gebruikt voor andere doeleinden dan informatievoorziening met betrekking tot de opdracht, het versturen van de factuur, het op de hoogte houden van de klant over de loop van het project en eventuele overige afspraken. U wordt door Ender Webdesign niet benaderd met nieuwsbrieven en uw gegevens komen niet in handen van derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Denk hierbij aan een account voor wordpress, Avada, hostingpartij, domeinnaampartij.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ender Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@enderwebdesign.nl.