Artikel 1 Definities
 1. Ender Webdesign, gevestigd te Bilthoven, KvK-nummer 72427558, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 5. Waar in deze tekst hij/hem/zijn staat, kan ook zij/haar/haar worden gelezen.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien opdrachtgever bij de opdracht bepaalde voorbehouden maakt of wijzigingen aanbrengt, die geheel of gedeeltelijk onverenigbaar zijn met de hier beschreven algemene voorwaarden zijn deze niet van toepassing, tenzij dienstverlener hier schriftelijk mee in heeft gestemd.
Artikel 3 Communicatie
 1. De door dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 2. Waar in de overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.
Artikel 4 Betaling
 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. De eenmalige betaling voor een website plus één jaar hosting geschiedt op basis van het betalen van een voorschot van 30% van het totaalbedrag, voordat dienstverlener begint met de creatieve uitvoering van de opdracht.
 3. De betaling voor het doe-het-zelf-pakket en de strippenkaarten (5 en 10 uur) geschiedt op basis van het betalen van 100% van het totaalbedrag, voordat dienstverlener begint met de uitvoering van de opdracht. De betaling voor het doe-het-zelf-pakket kan maandelijks of jaarlijks voldaan worden. Bij een jaarlijkse betaling geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.
 4. De betaling voor overige opdrachten geschiedt op basis van door dienstverlener en opdrachtgever overeengekomen afspraken.
 5. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het beschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 6. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In het geval van verzuim van het betalen van de factuur, zal dienstverlener de website niet online zetten of de website offline halen, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.
 7. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. In bovenstaande gevallen heeft dienstverlener voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van dienstverlener vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft dienstverlener in deze gevallen het recht door opdrachtgever opgeslagen of aangeboden websites, bestanden en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren.
 10. Tenzij anders overeengekomen: facturering van het hostingpakket gebeurt voorafgaand aan het nieuwe loopjaar. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever 30 dagen voor het begin van het nieuwe loopjaar een factuur betreffende de kosten van het aankomende loopjaar. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na uitschrijven van de factuur. De eerste afrekening voor het hostingpakket gebeurt tegelijk met het betalen van de factuur voor het maken van de website. Beide bedragen staan op de factuur apart vermeld met omschrijving en dienen betaald te worden zoals omschreven in artikel 4.3. Voor de betaling van het doe-het-zelf-pakket gelden voorwaarden zoals omschreven in artikel 4.10.
 11. Tenzij anders overeengekomen: facturering van het doe-het-zelf-pakket gebeurt voorafgaand aan de nieuwe loopmaand of het nieuwe loopjaar. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na uitschrijven van de factuur.
Artikel 5 Aanbiedingen en offertes
 1. Een offerte van dienstverlener is vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is vernomen. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard door opdrachtgever, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
Artikel 6 Prijzen
 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen uurtarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij de dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks aan te passen.
 7. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.
Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever
 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het gestelde in lid 1, 2 en 3 van artikel 7.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 8 Intrekking opdracht
 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen. Dienstverlener is wegens beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt voordat de dienst is opgeleverd, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen (minus de door opdrachtgever betaalde aanbetaling). Dienstverlener zal hiervoor een factuur sturen, met een urenverantwoording. Deze voorwaarde is niet van toepassing op het doe-het-zelf-pakket, aangezien opdrachtgever degene is die de website zal ontwerpen.
 3. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt, nádat de dienst is geleverd, zal, indien van toepassing, de opdrachtgever toegang krijgen tot het domein om de website zelf ergens anders te hosten. Het eventueel reeds vooruitbetaalde hostingbedrag (voor een jaar) is niet restitueerbaar.
Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht. Hierbij valt te denken aan het aanleveren van teksten en andere invulling van de te maken website of de uit te voeren opdracht.
 5. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvaarding van de overeenkomst door dienstverlener is bevestigd.
 6. In geval van het laten maken van een website zal na de totstandkoming van de overeenkomst de dienstverlener zo spoedig mogelijk de overeengekomen dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.
 7. In geval van overige opdrachten zal dienstverlener  zo spoedig mogelijk (of zo snel als eerder door dienstverlener en opdrachtgever overeengekomen) de opdracht uitvoeren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de opdrachtgever
 8. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na oplevering van de dienst, tenzij opdrachtgever binnen deze periode al gebruik heeft gemaakt van de dienst. Het reeds betaalde is niet restitueerbaar.
Artikel 10 Contractduur opdracht
 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het feit dat er wijzigingen en/of aanvullingen door opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen zijn, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft de dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 12 Domeinnamen
 1. Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde:
 2. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet domeinregistratie Nederland. Dienstverlener vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt dienstverlener schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet kunnen verkrijgen van de door de opdrachtgever gewenste domeinna(a)m(en) of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 5. Indien dienstverlener een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal dienstverlener medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 7. Dienstverlener heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst en de daarbij behorende betalingen.
 8. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is dienstverlener gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 9. Dienstverlener verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van dienstverlener. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. Dienstverlener treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.
 10. Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 11. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Dienstverlener zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
Artikel 13 Verplichtingen / rechten dienstverlener
 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert dienstverlener dat zij de overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. Dienstverlener zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
 3. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.
 4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van dienstverlener. Dienstverlener zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dienstverlener zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.
Artikel 14 Verplichtingen/rechten opdrachtgever
 1. Opdrachtgever stelt dienstverlener steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
  • Smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is
  • Inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht
  • Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie
  • Hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden
  • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat
  • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat
 3. Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van dienstverlener of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks dienstverlener, overige klanten van dienstverlener of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. dienstverlener zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 6. Opdrachtgever zal zich houden aan eventueel door dienstverlener gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde producten en diensten.
 7. Zonder toestemming van dienstverlener is het opdrachtgever verboden de door dienstverlener verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 8. Dienstverlener heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens dienstverlener niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 9. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is dienstverlener bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.
Artikel 15 Browsercompatibiliteit
 1. Alle door dienstverlener ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de twee onderliggende hoofdversies.
 2. Dienstverlener garandeert op generlei wijze dat het door dienstverlener gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. Dienstverlener garandeert op generlei wijze dat het door dienstverlener gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.
 4. De kans is groot dat de door dienstverlener gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door dienstverlener gegarandeerd.
 5. Door middel van aanvullende afspraken kan van bovenstaande punten 1-4 worden afgeweken.
Artikel 16 Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan dienstverlener, waarna dienstverlener deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan dienstverlener binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
Artikel 17 Hosting
 1. Deze voorwaarden gelden voor een hostingpakket voor een door dienstverlener gemaakte of reeds bestaande website.
 2. Het hostingpakket omvat het volgende:
  • Een .nl domeinnaam
  • Maandelijkse security updates
  • Overige softwareupdates
  • SSL-certificaat
  • WordPress-updates: wij controleren maandelijks op eventuele updates voor WordPress en de bijbehorende plugins/widgets
  • Het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 30 dagen bewaard. dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn
  • Monitoring: wij houden de beschikbaarheid van je website actief in de gaten
  1. Indien opdrachtgever het basis-pakket, het plus-pakket of het pro-pakket afneemt: Kosten van een hostingpakket gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na dagtekening van de factuur worden voldaan.
  2. Kosten van het hostingpakket zijn inclusief indien opdrachtgever het doe-het-zelf-pakket afneemt. De kosten van het doe-het-zelf-pakket moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na dagtekening van de factuur worden voldaan.
 3. Dienstverlener is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door dienstverlener te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens dienstverlener ontstaat.
 4. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers met een soortgelijke website, of het systeem stoort, is dienstverlener gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Dienstverlener mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
 5. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft dienstverlener het recht om de website verwijderen. Tegen betaling van een vergoeding kan dienstverlener ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.
 6. Dienstverlener zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  • Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan
  • Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten
  • Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden
  • Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden
  • Dienstverlener geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten
Artikel 18 Strippenkaart
 1. Indien opdrachtgever een strippenkaart met vijf (5) of tien (10) uren heeft aangeschaft, blijven deze uren geldig gedurende één jaar na facturatie. Eventuele resterende uren kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar. Opdrachtgever dient wanneer gewenst een strippenkaart met vijf (5) of tien (10) uren aan te schaffen of dienstverlener op uurbasis onderhoud te laten plegen aan de website.
 2. Dienstverlener boekt de verrichte werkzaamheden per kwartier af van het tegoed. Opdrachtgever ontvangt zowel voor- als achteraf een overzicht van de nog openstaande tegoeden.
Artikel 19 Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend (a)wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, (b)het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan dienstverlener zijn voorgeschreven, (c)gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan dienstverlener is voorgeschreven, (d)overheidsmaatregelen, (e)stroomstoringen, (f)computervirussen/hardwarestoringen, (g)storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (h)werkbezetting, (i)stakingen, (j)slechte weersomstandigheden en (k)algemene vervoersproblemen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Artikel 20 Opschorting
 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 21 Overdracht van rechten
 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 22 Verval van de vordering
 1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 23 Aansprakelijkheid schade
 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of haar ondergeschikten.
Artikel 24 Aansprakelijkheid opdrachtgever
 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijk persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
Artikel 25 Vrijwaring
 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
Artikel 26 Klachtplicht
 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 27 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 2. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
Artikel 28 Intellectueel eigendom
 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
Artikel 29 Geheimhouding
 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die op het moment dat de ontvanger van deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  • Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  • Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
  • Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
Artikel 30 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €5000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.
Artikel 31 Geschillenbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.